หน้าแรก
ยทที่ 1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล


พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

             

บทที่ 1
บทนำ
   1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดสภาพ  การณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขั้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยกรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง        อย่างรอบด้าน  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ทั้ง  มิติด้านการพัฒนา  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์กร  (การบริหารจัดการ)  และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  ระดับทวีป  จนกระทั้งในระดับโลกด้วยสาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน  ก็เพราะว่า  ในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สังคมและองค์กร  ทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับทวีปและในระดับโลกล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  จึงกล่าวได้ว่าปรากฏการ 
2
 
ทั้ง  4  ด้านที่เกิดกับเขตพื้นที่  4  ระดับนี้  ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องคำนึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น           
              
ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพื้นที่การปกครองของตนเองเท่านั้น  แต่ต้องมองให้กว้างอออกไปครอบคุลมเขตพื้นที่อื่นด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล่านี้นอย่างรู้เท่าทันจนทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหาหนทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้  (Proactive)

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1)      เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา
2)      เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี  มีแผนยุทธศาสตร์ของตนเอง  และสามารถใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3)เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ             
4
)เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดำเนินการและประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
5)เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
                   
6 )เพื่อให้ทราบถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
7)เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตและสามารถนำมาตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 
8
)เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ
                 

9
)เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1)      การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2)      การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ  
3)   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
4)   การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
5)   การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6)   การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
7)   การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
8)   การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
9)   การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกำหนดทิศทางและประสานการปฏิบัติระหว่างแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและระหว่างท้องถิ่นเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด   ( ทรัพยากรการบริหาร : เงิน, คน, วัสดุอุปกรณ์, การบริหารจัดการ ) 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลสุรนารี   คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"+@#$%^&*()