หน้าแรก > บทที่ 6
บทที่ 6
บทที่ 6การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  6.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแนวทางที่  1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและขวัญกำลังใจที่ดี   
โครงการตัวชี้วัดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ปี 51 - 55ปี 51ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55
1.โครงการฝึกอบรมดูงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.สุรนารี2.โครงการฝึกอบรมดูงานผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สุรนารี3.โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร 4. โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาในองค์การ5. โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป1)จำนวนครั้งที่จัดการฝึกอบรมดูงาน2)จำนวนครั้งที่จัดการฝึกอบรมดูงาน3)ร้อยละของค่าใช้จ่ายภาคบุคลากรทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ401) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม 1) จำนวนครั้งในการฝึกอบรม5ครั้ง 5ครั้ง 38% 5ครั้ง 5ครั้ง  1ครั้ง 1ครั้ง 25% 1ครั้ง 1ครั้ง  1ครั้ง 1ครั้ง 30% 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 32% 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 35% 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 38% 1ครั้ง 1ครั้ง สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด 
 แนวทางที่  2 พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง  
โครงการตัวชี้วัดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ปี 51 - 55ปี 51ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55
1.โครงการส่งเสริมการนำระบบ ICT.มาใช้ในการบริหารจัดการ อบต.2.โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและการบริการ 3.โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน 1)ความเร็วของงานที่ปฏิบัติต่อวัน 2)จำนวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการบริการจากประชากรทั้งสิ้น3)ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นจากเดิมในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้10งาน 70%  80%2งาน 30%  40%4งาน 40%  50%6งาน 50%  60%8งาน 60%  70%10งาน 70%  80%ทุกส่วน สำนักปลัด  ทุกส่วน
แนวทางที่  3 ปรับปรุงการพัฒนารายได้ของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึง 
โครงการตัวชี้วัดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ปี 51 - 55ปี 51ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55
1.โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต.สุรนารี 1)ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บของตนเอง85%65%70%75%80%85%ส่วนการคลัง
 แนวทางที่  4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลัก 4 ป  คือ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ
โครงการตัวชี้วัดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ปี 51 - 55ปี 51ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 2.โครงการ อบต.สุรนารีสัญจร 1)จำนวนครั้งที่จัดประชาคมตำบล หมู่บ้านและจำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาคม2)จำนวนครั้งที่ออกสัญจร20ครั้ง/70% 50ครั้ง 4ครั้ง/ 70% 10ครั้ง 4ครั้ง/ 70% 10ครั้ง 4ครั้ง/ 70% 10ครั้ง 4ครั้ง/ 70% 10ครั้ง 4ครั้ง/ 70% 10ครั้ง สำนักปลัด  สำนักปลัด
แนวทางที่  5 พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย   <td width="57" vali
โครงการตัวชี้วัดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ปี 51 - 55ปี 51ปี 52ปี 53ปี 54ปี 55
1.โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 1)จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์5ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลสุรนารี   คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"+@#$%^&*()