หน้าแรก > ข้อมูลทั่วไป > ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสุรนารี ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน
อ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้.-
ทิศเหนือ : ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
และเทศบาลนครนครราชสีมา
ทิศใต้ : ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปักธงชัยเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะคุอำเภอปักธงชัย และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลตำบลปรุใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกและ เทศบาลตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

เนื้อที่

  ตำบลสุรนารี   ไร่มีพื้นที่โดยประมาณ 49.38 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 30,862 ไร่

ภูมิประเทศ 

เทศบาลตำบลสุรนารี มีลักษณะรูปร่างของพื้นที่เป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมาถึงทิศใต้
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีลำน้ำห้วยยาง
ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ซึ่งประชาชนใช้เป็นแหล่ง
น้ำในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค

ภูมิอากาศ 

มี 3  ฤดู
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 88.4 มิลลิเมตร 
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- กุมภาพันธ์ของทุกปี   มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลตำบลสุรนารี

ประชากร รวม 16,532 ราย แยกได้ดังนี้

ตำบลสุรนารี

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

จำนวนหลังคาเรือน

หมู่ที่ 1

1,265

1,416

1,263

หมู่ที่ 2

1,055

1,237

1,118

หมู่ที่ 3

1,027

1,163

699

หมู่ที่ 4

337

397

221

หมู่ที่ 5

760

782

1,216

หมู่ที่ 6

1,081

1,131

1,712

หมู่ที่ 7

395

396

260

หมู่ที่ 8

187

180

188

หมู่ที่ 9

839

959

730

หมู่ที่ 10

931

994

769

รวม

7,877

8,655

8,177

แผนที่ตำบลสุรนารี
   (ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 13  กันยายน 2555 )

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลสุรนารี   คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"+@#$%^&*()